Impact

Onderstaand overzicht illustreert de impact van Nictiz in 2019 in het brede palet van sectoren.

Nictiz zorgt voor eenduidige gegevensuitwisseling in strijd tegen antibioticaresistentie

Het Informatieberaad Zorg heeft de Nederlandse Labcodeset erkend als bouwsteen voor zorginformatie-uitwisseling. De bestrijding van antibioticaresistentie is het eerste onderdeel waarbij structureel de Nederlandse Labcodeset wordt toegepast.

Basisgegevens Langdurige Zorg geschikt voor uitwisseling met PGO

Als patiënt in de langdurige zorg wil je via je persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) inzicht hebben in bijvoorbeeld behandelaanwijzingen en medicatiegebruik. Het vertalen van de Basisgegevens Langdurige Zorg naar de uitwisselstandaard door Nictiz, brengt dit scenario weer een stap dichterbij.

Informatiestandaarden Nictiz in toekomst wettelijk verplicht?

Het voornemen is om in 2021 de nieuwe wet ‘Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg' voor te leggen aan het parlement. Deze wet stelt gegevensuitwisseling op basis van standaarden verplicht. De standaarden van Nictiz die samen met het zorgveld zijn ontwikkeld, zullen hierbij als basis dienen.

Functioneel beheer Basisgegevensset Zorg ondergebracht bij Nictiz

Met ingang van 1 januari 2019 is het beheer van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) belegd bij Nictiz. De BgZ speelt een cruciale rol in de continuïteit van de zorg.

Informatiestandaard Medicatieproces voortaan basis voor uitwisseling medicatiegegevens

Het Informatieberaad Zorg heeft eind maart 2019 de informatiestandaard Medicatieproces (v.9) vastgesteld als standaard voor het uitwisselen van medicatiegegevens. Alle deelnemende partijen geven hiermee aan dat deze standaard de manier is om digitaal medicatiegegevens uit te wisselen om tot een compleet en actueel medicatie-overzicht te komen.

Scenario voor elektronische uitwisseling tussen apothekers en laboratoria

Elke patiënt bij elke apotheek in Nederland dezelfde medicatiebewaking. Gert Koelewijn, productmanager bij Nictiz is ervan overtuigd dat dit haalbaar is met het zogenaamde LSP/XDS-scenario.

Proeftuinen aan de slag met informatiestandaard eOverdracht

Gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling zal gefaseerd wettelijk verplicht worden. In de langdurige zorg kan daar alvast een voorschot op worden genomen door deelname aan het programma InZicht en implementatie van de informatiestandaard eOverdracht.

Toepassing Artificial Intelligence in de zorg

Computers die beter dan radiologen onregelmatigheden op longfoto’s herkennen. Het is inmiddels waarheid geworden. De vraag is niet langer of AI ingezet gaat worden in de zorg, maar hoe.

Babyconnect geeft boost aan digitale gegevensuitwisseling in geboortezorg

Een zwangere vrouw heeft vaak te maken met veel verschillende zorgverleners. Als zorgverleners kunnen beschikken over de juiste medische gegevens op het juiste moment is dat niet alleen efficiënt, maar soms zelfs van levensbelang.

Inzet applicaties en infrastructuur wijkverpleging naar hoger niveau

De wijkverpleging wordt de komende jaren geconfronteerd met uitdagingen als een toenemende zorgvraag en langere ligtijden. Ter ondersteuning bij het kunnen blijven bieden van de juiste zorg op de juiste plek, publiceerde Nictiz in november 2019 het rapport ‘De inzet van applicatie(s) en infrastructuur in de wijkverpleging.’

23 MedMij-labels uitgereikt in 2019

Via een app of website beschikken over je eigen gezondheidsgegevens is natuurlijk zeer functioneel en efficiënt. De communicatie met de plekken waar de informatie opgeslagen staat, moet dan natuurlijk wel veilig zijn. Sites en apps met het MedMij-label geven die garantie.

Handreiking interoperabiliteit definitief beschikbaar

Een landelijk dekkende infrastructuur voor het uitwisselen van beelden en documenten tussen zorginstellingen. De nieuwe versie van de ‘Handreiking interoperabiliteit tussen zorginstellingen’ van RSO Nederland legt tezamen met de Nationale XDS-metadataset van Nictiz hiervoor het fundament.

Succesvolle digitale gegevensuitwisseling tussen ambulance en SEH

Een SEH die al voorbereidingen kan treffen voor een spoedeisende behandeling, terwijl de patiënt nog onderweg is. In het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg werd dit in mei 2019 werkelijkheid, met behulp van de informatiestandaard Acute zorg van Nictiz.

Voor patiëntvragenlijsten kan nog een digitale slag worden geslagen

Het gebruik van patiëntvragenlijsten in de zorg biedt al veel voordelen, maar op het terrein van digitale uitwisseling valt nog winst te behalen. Nictiz heeft onder andere een landelijke centrale vindplek en codering voor ogen.

Doorbraak in de elektronische uitwisseling van gegevens tussen Europese landen

Finland en Estland wisselden in 2019 succesvol medicatievoorschriften met elkaar uit. Tsjechië en Luxemburg gingen vervolgens ‘live’ met de uitwisseling van patiëntsamenvattingen. De uitwisseling van gezondheidsgegevens over de grens is niet langer toekomstmuziek.

Aantal vertaalde SNOMED-termen blijft hard stijgen

Op initiatief van het ministerie van VWS startte het Nictiz Terminologiecentrum eind 2017 het project ‘Vertalen SNOMED’. Door dit intensieve traject is het aantal vertalingen binnen een jaar in sneltreinvaart gegroeid: van 100.000 naar 150.000.

Leerzame pilot van Nictiz en ICHOM voor betere uitkomstgerichte zorg

Betere besluitvorming in de spreekkamer. Verbetering én borging van zorgkwaliteit. Om dit alles te kunnen realiseren zijn adequate uitkomstensets met patiëntrelevante uitkomstinformatie een onmisbare gegevensbron.

eHealth-monitor 2019: constructieve samenwerking tussen Nivel en Nictiz

Verbetering van digitalisering van de zorg is een van de ambities van het Ministerie van VWS. Om die ambitie kracht bij te zetten publiceerden Nivel en Nictiz tot en met 2019 jaarlijks de eHealth-monitor. Het thema van 2019: Samen aan zet: je kan het niet alleen!

Twiin: de juiste informatie, op de juiste plek, op het juiste moment

Zorgverleners die veilig medische gegevens uitwisselen met elkaar én met patiënten. Dat is wat het ambitieuze programma Twiin voor ogen heeft.

Nictiz Zib-centrum

Zibs definiëren informatie rondom een klinisch concept. Zo is deze informatie herbruikbaar in verschillende zorgsituaties. Vervolgens kan met deze zibs een informatiestandaard worden opgebouwd. Daarmee kan zorginformatie met de juiste ‘eenheid van taal’ worden vastgelegd, opgevraagd en uitgewisseld. Het Zib-centrum ondersteunt partijen bij het ontwikkelen van informatiestandaarden op basis van de zibs en levert daarmee een essentiële bijdrage aan een betere uitwisseling en hergebruik van van informatie in het zorgproces. Tussen zorgprofessionals binnen één organisatie of tussen meerdere organisaties. Deze gestandaardiseerde gegevensuitwisseling biedt vele voordelen zoals een betere patiëntveiligheid en een verhoging van efficiëntie binnen organisaties. In 2019 verwerkte het Nictiz Zib-centrum 180 wijzigingsverzoeken op bestaande zibs, 23 aanvragen voor nieuwe zibs en een grote hoeveelheid vragen over zibs.

Nictiz Terminologiecentrum

Het realiseren van Eenheid van Taal in de zorg. Dat is het doel van het Nictiz Terminologiecentrum. Dit wordt bereikt wanneer bij (elektronische) gegevensuitwisseling de gezondheidsinformatie voor de ene zorgverlener of patiënt dezelfde betekenis heeft als voor de andere zorgverlener. De experts van het Nictiz Terminologiecentrum ondersteunen partijen bij het gebruik en de toepassing van terminologiestelsels in de zorg. De focus ligt hierbij op uitwisseling en hergebruik van gezondheidsinformatie. Hiermee levert Nictiz een belangrijke bijdrage aan het verkleinen van de kans op fouten en aan een betere zorg. In 2019 zijn een groot aantal licentieaanvragen en assistentieverzoeken van leveranciers en zorginstellingen verwerkt. Daarnaast heeft het Nictiz Terminologiecentrum de eerste stappen gezet voor de realisatie van een nationale terminologieserver, zodat implementatie van standaarden laagdrempeliger wordt.

Nictiz Kwalificatiecentrum

Het Nictiz Kwalificatiecentrum biedt softwareleveranciers de mogelijkheid hun software te laten toetsen op correcte implementatie van standaarden. Het Kwalificatiecentrum beoordeelt op verzoek van leveranciers of hun software op alle relevante punten voldoet aan een specifieke Informatiestandaard. De kwalificaties gebruiken softwareleveranciers om aan te tonen dat hun product of dienst aan de door Nictiz opgestelde eisen voldoet. Het soepel laten verlopen van kwalificaties was een van de speerpunten in 2019, met een centrale rol voor de controle van functionele specificaties. In 2019 rondden 24 leveranciers de kwalificaties van hun implementaties succesvol af en kwalificeerden 196 gegevensdiensten van leveranciers zich voor MedMij.

Postbus 19121 2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag

+31 (0)70 317 3450

www.nictiz.nl info@nictiz.nl