Gegevensuitwisseling binnen acute zorg van levensbelang

Bij de acute zorg zijn doorgaans in korte tijd meerdere en verschillende zorgaanbieders betrokken. De kans is groot dat de patiënt onbekend is bij de zorgaanbieder. Om snel passende zorg te kunnen verlenen, is de beschikbaarheid van relevante informatie over de patiënt essentieel. Zijn er chronische aandoeningen om rekening mee te houden? Welke medicijnen gebruikt de patiënt en wat is de voorgeschiedenis? Informatie-uitwisseling is voor zorg in acute situaties van levensbelang. Nictiz en VZVZ begeleiden samen het implementatieprogramma ‘Met spoed Beschikbaar’

eID: betrouwbaarheid als hoeksteen van verdere digitalisering binnen de zorg

Betrouwbaarheid. Een zeer belangrijke voorwaarde bij het digitaal uitwisselen van gegevens in de zorg. Wie is degene die gegevens aanlevert, inkijkt of ophaalt? En is diegene echt wie hij of zij zegt te zijn? Om die vragen te beantwoorden moet het mogelijk zijn dat iedereen op een zo betrouwbaar mogelijk niveau digitaal kan inloggen. Daartoe bestaat het eID. In 2020 helpt Nictiz de betrouwbaarheid waarover we hier spreken te brengen naar het niveau hoog. Belangrijke stap daarin is de ToegangVerleningService (TVS) voor de zorg.

Proeftuinen leiden tot doorontwikkeling informatiestandaard eOverdracht

Een transferverpleegkundige die een patiënt van ziekenhuis naar wijkverpleging overdraagt en meerdere malen gegevens moet overtypen. Een patiënt die na een heupoperatie keer op keer hetzelfde verhaal moet vertellen aan verschillende zorgverleners. Digitale gegevensuitwisseling met behulp van de Nictiz informatiestandaard eOverdracht, helpt deze ongewenste situaties te voorkomen. Bovendien brengt digitale overdracht nog meer voordelen. Het is sneller en geeft een betrouwbaarder inzicht.

Basisgegevensset Zorg bewijst zijn waarde in tijden van corona

In 2020 is er meer dan ooit aandacht gekomen voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen zorgverleners. Met name wanneer het gaat om de uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialisten in ziekenhuizen. Dankzij het versnellingsprogramma voor informatie-uitwisseling (VIPP 5) zijn veel zorginstellingen in 2020 begonnen dit mogelijk te maken. Nictiz heeft daarvoor de nodige ondersteuning geleverd. In het laatste kwartaal van 2020 is een start gemaakt met het opstellen van de informatiestandaard voor de uitwisseling van de BgZ tussen medisch specialisten. Dit is een van de prioritaire gegevensuitwisselingen die in de Wegiz verder vorm krijgt.

Amigo! - De eerste tot en met laatste stap bij het realiseren van digitale informatie-uitwisseling

Hoe implementeer je een informatiestandaard? Een op het oog eenvoudige vraag. Een compleet antwoord ligt echter een stuk gecompliceerder. Met de introductie van de online implementatietool Amigo! biedt Nictiz nu hulp voor het in gebruik nemen en toepassen van informatiestandaarden.

Medicatieoverdracht voor veilige zorg

Iedere Nederlander heeft recht op goede zorg. Een complete en goede elektronische overdracht van medicatiegegevens is belangrijk om het aantal medicatiefouten en ziekenhuisopnamen te verminderen. In 2020 is in de zorg een samenwerking gestart om de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners onderling en zorgverleners en hun patiënt te realiseren: het programma Medicatieoverdracht. De realisatie hiervan gebeurt onder regie van Nictiz.