Wie zijn wij

Nictiz is een professionele, onpartijdige kennisorganisatie: open, verbindend, bevlogen en betrouwbaar.

Voorwoord

Digitale informatiestandaarden helpen ons snel goede zorg te verlenen

2020 was een uniek jaar. Op donderdag 12 maart werd ook Nictiz geconfronteerd met COVID-19. Op vrijdag kreeg iedereen de gelegenheid om een stoel en een beeldscherm op te halen en de maandag daarop werkte de hele organisatie thuis. We deden dit in een tijd waarin de vraag naar ons werk hoog was. In een tijd waarin veel nieuwe mensen startten, die we online moesten inwerken op complexe materie. Ik spreek mijn dankbaarheid en trots uit naar al onze medewerkers. Voor de flexibiliteit en veerkracht om gedreven verder te werken aan de digitale informatie-uitwisseling in de zorg. Een impuls voor digitalisering COVID-19 gaf een enorme belasting en tegelijkertijd een impuls. In korte tijd werd duidelijk wat digitalisering en samenwerking betekenen voor de kwaliteit en de snelheid van zorgverlening. We werden gevraagd om bij te dragen aan diverse nieuwe projecten en oplossingen. Ter illustratie:

  • Op verzoek van artsen uit ziekenhuizen ontwierpen we samen met de stichting DHD (Dutch Hospital Data) COVID-19-gerelateerde termen en voegde die toe aan de Nederlandse SNOMED-woordenschat. Deze nieuwe termen maken uniforme rapportage mogelijk en (internationale) statistiek.
  • Voor de registratie van het aantal nieuwe corona-besmettingen per dag werd een bestaande informatiestandaard aangepast. Resultaat is dat laboratoria informatie sturen naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM). Tijdens de pandemie rapporteert het RIVM dagelijks het aantal nieuwe corona-besmettingen.
  • Internationaal werken we mee aan een Europees Corona-vaccinatie-paspoort.
  • We zijn door het ministerie van VWS gevraagd om een informatiestandaard Vaccinatie te ontwikkelen.
"Met vele partijen hebben we afgelopen jaar opgetrokken en samengewerkt. Nationaal en internationaal. Om kennis en ervaring te bundelen, uit te wisselen en te duiden. Om innovaties te kunnen doordenken."

Accent van ontwikkeling naar gebruik In 2020 verschoof het accent in onze werkzaamheden van ontwikkeling naar het gebruik van informatiestandaarden. Dit gebruik staat centraal in de VIPP-regelingen en de landelijke programma’s Met Spoed Beschikbaar en Medicatieoverdracht. Deze laatste twee zijn implementatieprogramma’s die wij als Nictiz coördineren en faciliteren en waarin we samen met zorgorganisaties, professionals, patiënten en leveranciers digitale uitwisseling mogelijk maken. Binnen een derde programma, MedMij, werken we mee aan het ontsluiten van patiëntgegevens van zorgaanbieder richting patiënt. Begin 2020 sloten we een tweejarig contract met stichting MedMij om MedMij-gegevensdiensten verder te ontwikkelen en te beheren en deelnemers te toetsen in hoeverre zij in staat zijn gegevens vrij te geven of gegevens binnen te halen. In het afgelopen jaar hebben we onze implementatietool Amigo! ontwikkeld. Een instrument waarmee we zorginstellingen en leveranciers faciliteren bij het implementeren van informatiestandaarden, het werkend krijgen van digitale gegevensuitwisseling en het monitoren van de implementatiegraad in Nederland. Samenwerking Aan samenwerking, opschaling en versnelling hebben we het afgelopen jaar veel aandacht besteed. De digitaliseringsopgave waar we in de zorg voor staan, is te groot om alleen te kunnen oplossen. Vanwege middelen, menskracht en denkkracht is samenwerking noodzakelijk.

Met vele partijen hebben we afgelopen jaar opgetrokken en samengewerkt. Nationaal en internationaal. Om kennis en ervaring te bundelen, uit te wisselen en te duiden. Om innovaties te kunnen doordenken. Daarnaast hebben we als landelijke kennisorganisatie dit jaar onze Nictiz Academie opgericht, waarmee we kennis toegankelijk maken voor externe partners. Daarmee brengen we de kennis over digitale gegevensuitwisseling in de zorg naar een hoger niveau, voor iedereen. Een rol die ook het ministerie van VWS nadrukkelijk van ons vraagt. Wettelijke rol In 2020 was de governance van het stelsel van informatiestandaarden onderwerp van gesprek in het Informatieberaad Zorg en binnen VWS. Nictiz wordt gezien als de logische (wettelijke) beheerder van het stelsel van nationale standaarden. Een rol die ons past als beheerder van nationale generieke standaarden en informatiestandaarden, met kennis en expertise, met overzicht en inzicht, tussen de partijen en onafhankelijk. In 2021 moet dit zijn beslag krijgen. Momenteel bereiden we ons daarop voor. In dit jaarverslag een weergave van onze activiteiten, resultaten en impact in 2020. Een breed scala van onderwerpen en met een groot aantal partners gerealiseerd. Vanaf deze plek wil ik onze partners bedanken voor de samenwerking en het met elkaar werken aan steeds betere zorg door betere informatie.

Leonique Niessen

Directeur-bestuurder Nictiz

Raad van toezicht

Hoe belangrijk digitale gegevensuitwisseling in de zorg is, werd in 2020 nog eens pijnlijk duidelijk. De komst van COVID-19 maakte dat professionals en instellingen in de zorg in een hoog tempo meer zorg op afstand moesten gaan verlenen. Dat was soms even zoeken maar het was ook een belangrijke versneller van een digitaliseringsproces dat al lang gaande was. Voor Nictiz betekende dit (nog) meer druk om aan een samenhangend stelsel van standaarden te werken. Die opdracht is met plezier opgepakt. Het jaar 2020 liet dan ook een substantiële groei van de organisatie zien. De toenemende druk om gegevensuitwisseling in de zorg goed te regelen, leidde in 2020 tot veel beleidsplannen om die uitwisseling beter te verankeren. Nictiz was bij veel van deze plannen betrokken en dit jaar zal duidelijk worden wat de praktische consequenties zijn voor de organisatie – waarbij we ervan uit (kunnen) gaan dat de behoefte aan goede informatiestandaarden onveranderd groot is.

De organisatie groeide niet alleen, maar professionaliseerde ook: er werd veel energie gestoken in het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering en kwaliteitszorg. De tijdelijke aanstelling van de interim bestuurder, Leonique Niessen, werd omgezet in een vaste aanstelling als bestuurder en er kwam een nieuw managementteam met ook mensen van buiten de organisatie. De Raad van Toezicht heeft het forse tempo waarin de organisatie zich ontwikkelt, met vreugde gevolgd. Ze gaat er vanuit dat Nictiz ook de komende jaren in staat is adequaat een bijdrage te leveren aan de verbetering van de gegevensuitwisseling in de zorg en mee te bewegen met de veranderende organisatorische en bestuurlijke constellaties waarin dat geschiedt.

Prof. dr. P.A.H. van Lieshout

voorzitter Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht in 2020

  • Peter van Lieshout voorzitter hoogleraar Theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht en voormalig directeur-generaal gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
  • Hanny Kemna IT auditor, adviseur en bestuurder met internationale ervaring
  • Maarten Klomp huisarts gezondheidscentrum Achtse Barrier, Eindhoven, bestuurslid InEen
  • Marlies van Elst vanaf 14 april 2020 lid raad van toezicht van VSB Fonds en lid van de raad van commissarissen van BNG Bank
  • Mirjam van Velthuizen lid raad van bestuur UMC Utrecht

Verhouding man/vrouw intern

0%

Vrouwen

0%

Mannen

0 jaar

Gemiddelde leeftijd internen

Verhouding internen/externen

0

Aantal internen (76,53 Fte)

0

Aantal externen (51,94 Fte)

Gemiddeld aantal dienstjaren

Postbus 19121 2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag

+31 (0)70 317 3450 info@nictiz.nl